GS-Anim-small
  
Teachings
 
 
Mission 1page
1111-1  1111-main1  1111-1
 
Meditate-graph
 
Goal of life is...
News Newsbrief Broadcasting Feast Downloads
Introduction
Prophecies
Literature
More Info.
Contacts
Join Us
   

Gud kallar på dig
(Den sista kallelsen)
2 mars 2007

Så som profeten Noah varnade människorna för den stora floden varnade profeten Jona folket från Nineve för den kommande katastrofen i deras stad.  Så är även detta en varning från Guds profet (Maitreya) till mänskligheten att den överhängande katastrofen förväntas komma i slutet av vår tid!

Vid Noahs tid, lyssnade inte folket till profetens varning och de fick stå för konsekvenserna av sitt beslut.  Kring Jonas tid lyssnade folket på varningen och katastrofen som var förutspådd stoppades!

Det här är Guds väg.  Han varnade mänskligheten och gav dem många möjligheter att avvärja de katastrofer som var på väg, vilket är resultatet av deras eget handlande (att gå emot universums lagar).  Gud skickar ånyo detta brev till mänskligheten som en varning i vår tid.  Brevet har skrivits till alla världens ledare, som i sin tur kan påverka människorna att lyssna och hjälpa dem att styra de händelser som skall komma.  Vi hoppas att, på samma sätt som människor lyssnade till profeten Jona, få mänskligheten att lyssna till denna kallelsen och på så sätt förhindra de förutsagda katastroferna i vår tid.  Valet är ditt!

I den här perioden är det tänkt att katastroferna skall rena människorna och där efter leda dem på vägen till Gud.  Den här tidsperioden av rening är betydligt starkare än vid manifestation av de stora profeterna.  Det är redan förutspått att de stora profeterna ska komma med tydliga tecken likt den utvalde profeten.  Det är alla grundare av de största religionerna på jorden.  I det förflutna skickade profeterna varningar till mänskligheten för att be dem att återvända till Gud.  Profeten Muhammed och Bahaullah skickade breven till ledarna i hela världen, detta för att göra de påminda om den nya Gudaprofeten på jorden.  Det här brevet som du läser nu är menat att informera dig att Gud återigen skickat en ny profet till jorden med en uppenbarelse.  En uppenbarelse som Han förutspått skulle ske vid tidens slut!

Under de senaste 12 000 åren har Gud skickat profeter och stora manifestationer till mänskligheten med den slutliga planen.  Planen har varit dold för alla, även för de stora profeterna så som profeten Daniel (Daniel 12:9).  Det som kommer att ske i de sista dagarna har förutspåtts att bli fruktansvärt hemskt.  Det här brevet är för att informera dig om att vi befinner oss i det slutliga stadiet (tidens slut).  Det finns en bestämd logik bakom den mänskliga historien.  Historien (Herrens berättelse) har vägletts till denna tidpunkt och nu är det dags för mänskligheten att få veta vad det innebär.  Mysteriet har avslöjats!

Grunden för den slutliga uppenbarelsen avslöjar att varje stor religon på jorden har ett specifikt meddelande.  När dessa separata meddelanden blir förverkligade och sätts samman kommer vägen till Gud och det nya konungariket på jorden bli uppenbart.  Denna väg kallas "Den Eviga Gudomliga Vägen" (eng. Eternal Divine Path).  De stora religionerna på jorden framstår som motstridiga, men i själva verket kompletterar de varandra.  Miraklet av detta avslöjande är det fantastiska meddelandet om enandet av Guds uppenbarelse!

Detta är den sista uppenbarelsen till mänskligheten, så denna kallelse är den sista kallelsen från Gud!  Denna sista kallelse är för att vi alla ska komma samman och bli enade under Hans banderoller av sanning och enighet: I verkligheten finns det bara en Gud och alla religioner kommer ursprungligen från Honom.  Det finns ingen separation mellan religionerna för det finns endas en och samma Gud för hela mänskligheten.  Att förstå hur varje världsreligion har uppståt och att varje religon spelar en viktig roll för mänskligheten, detta är nu avslöjat för folket.

Allt detta är gjort så man vet att det finns ett syfte för denna skapelse och sättet att uppfylla detta syfte är Den Eviga Gudomliga Vägen.  Genom att fullfölja Den Eviga Gudomliga Vägen kan det skapas gemenskaper av ljus och denna gemenskap av ljus är grunden till himlens kungarike på jorden.

Denna är kallelsen till er så att ni ska komma och vara med mig (Maitreya) som budbärare från Gud med den nya förståelsen av Guds arbete.  Gud har förutsagt och lovat många saker under historiens gång och Han har uppfyllt dem, de som är förklarade i den här uppenbarelsen.  Han har också förutsagt den kommande uppenbarelsen vid tidens slut, som kommer att förklara alla förvirringar och avslöja Guds mysterium som hans sista uppenbarelse:

Johannes uppenbarelse 10:7

I de dagar då den sjunde ängeln höjer sin röst och låter sin basun ljuda har Guds hemlighet fullbordats enligt det goda budskap han gett sina tjänare profeterna.

Bibeln, år 1999

Den sjunde Ängeln kallar på dig.  Inse detta och följ mig eller stå emot detta och konsekvenserna av motståndet blir det som Gud predikade att det kommer vid tidens slut.  Om folket vill svara på denna kallelse så som de inte lyssnade till Noah, då finns det ingen utväg och folkets öde är då redan förutbestämt!

Gud avslöjade också:

Johannes uppenbarelse 5:5

Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte.  Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot.  Han kan öppna boken med dess sju sigill."

Bibeln, år 1999

Det är i själva verket den som öppnade de sju sigillen som kallar dig.  Lejonet av Juda stam, telningen från David, Maitreya som är också Sayyed (från ättlingarna av profeten Muhammed).  Du kanske inte tror på dessa påstående just nu men läs Uppenbarelseboken och de referenser som Gud har gett och du kommer att tro.

Det var förutsagt att efter öppningen av de sju sigill vilka innefattas av uppenbarelsen, så kommer en tid av tystnad eller eftertanke (folket kommer att ha möjligheten att kunna svara till denna kallelse) och sedan kommer dagen när Det stora Babylon (den egoistiska vägen) kommer att falla.  Grunden till denna förändring är gjord och vi rör oss snabbt mot denna dagen.  Det är efter denna stora nedgång som det konungariket som förutspåtts kommer, vilket kommer att påskyndas.  Vi befinner oss i mellanperioden då denna uppenbarelse förutsägs komma och Det stora Babylon kommer att falla.  Så som folket i Nineve avvärjt katastrofen som skulle drabba dem kan vi också stoppa denna förutsägelse om vi ser sanningarna och förenas.

De som inte lyssnar till denna kallelse har ingen rätt att skylla på Gud för vad som kommer att hända med dem så som det förutsagts i skrifterna.  Han skickade trots allt en profet med klara och tydliga tecken och uppenbarelsen, boken som är full av sanning och vägledning.  Ljuset kommer att ge fred på jorden.  Med detta brev ges den sista kallelsen till alla inflytelserika personer och hela mänskligheten.  Och de tillfrågas att vända om och möta Gud (bli döpta).

Kallelse till alla ledare: Det är en skyldighet och ett ansvar för alla ledare på jorden att dra nytta av denna sista chans att svara på kallelsen och leda folket som Gud vill.  De måste agera nu, och hjälpa till att skapa gemenskaper av ljus över hela sin nation och skapa en lämplig miljö för alla, så att de (folket) i sin tur kan svara på denna sista kallelse från Gud.  Som ledare är det ditt ansvar, Gud ber dig: skapa GUDS KUNGARIKE PÅ JORDEN.

Vår uppgift är inte att skapa krig och förstörelse utan fred.  Människan kommer att bädda för sin egen undergång.  Denna varning är inte ett hot från oss.  Om du tror på Gud har han redan förutspått att dessa händelser kommer att ske i alla stora religioner.  Om du läser om vår lära, kommer du att se att Gud har lovat många saker i det förflutna och att han har uppfyllt dem.  Han lovade också att detta ska gå i uppfyllelse och så ska ske!

Det är mänskligheten som kommer att medföra denna förstörelse mot sig själva.  Vi är här för att utbilda, guida och varna.  Så var inte rädd för detta brev och se det inte som ett hot mot någon utan som en varning för de händelser som kommer att skaka mänskligheten till grunden och få dem att inse att Gud har förutsagt att dessa saker kommer att gå i uppfyllelse och det som vi har avslöjat är sanningen.  Då kan man slutligen veta att det finns en Gud och att han är verklig och vägledande i universum mot detta mål.

Detta universum har skapats för ett bestämt syfte och Gud kommer att vägleda det till sitt slutliga öde.  Han är den som kommer att ge denna insikt till människorna.  Om denna kallelse inte kommer att besvaras, kommer vi att vänta tålmodigt tills mänskligheten ser dessa sanningar.  Sedan kommer alla som är kvar samlas och Guds vilja kommer att ske på jorden så som i himmlen!

Gud är ... Konungen (ledstjärnan)

M

 

Notera: För referenser och stödjande bevis för detta påstående, ber vi dig att besöka vår webbsida: www.maitreya.org.  Där kommer du att finna att Gud har förutspått och gett alla bevis som stöder detta.  Visserligen kan ingen människa påstå detta men Han är den ende som har uppbackning av alla bevis.

Väg bevisen och finn Guds stöd.  Låt oss vara ödmjuka och se den otroliga kraften från Gud och förstå, att det Han har satt i rörelse kommer att lyckas.  Var en av de framgångsrika och acceptera denna kallelse.

Vi ber dig ödmjukast att skicka detta brev till alla du känner så att vi kan utfärda denna varning till den bredaste publiken på jorden.  Det är vår heliga plikt så som vi alla är ett instrument för Gud och ett medel att sprida Hans Ord.  Vänligen inkludera detta stycke när du skickar brevet till andra.

Vänligen översätt detta brev till andra språk du kan och skicka det till dem som talar detta språk.  Om du är intresserad att översätta, skicka ett mail till: translation@maitreya.org

Webbsidan: http://www.maitreya.org

  

Home
Back to God Is Calling You (in other languages)
 

   Home
  Homes
  FAQs
   Site Map
  Buy, etc.