Bh Vs vol.
(Posledn voln)
2. bezna 2007

Tak jako prorok Noe ve sv dob varoval lidstvo ped blcmi se povodnmi a prorok Jon upozoroval obyvatele Ninive na nadchzejc katastrofu, tc se na jejich msto, tak i nyn pichz varovn lidstvu od proroka Boho (Maitreyi) o hrozcch katastrofch, kter podle pedpovdi nakonec nastanou!

V dob, kdy il Noe, lid tomuto varovn nenaslouchali, proto nesli nsledky svho rozhodnut. V dob Jonova ivota lid brali varovn o katastrof, kter jim byla pedpovzena, vn, proto se katastrofa nestala!

Tak rozhoduje Bh. Bh bezpochyby poskytuje lidstvu spoustu varovn a monost, jak odvrtit hrozc katastrofy, kter jsou vsledkem jejich vlastnho chovn (jdou-li proti zkonm vesmru). Nyn Bh opt posl tento dopis vemu lidstvu jako varovn. Je psn jak vdcm, kte maj monost nco zmnit, tak i tm, kte maj zjem naslouchat a chtj pomoci odvrtit udlosti, kter se podle pedpovdi maj stt. Doufme, e stejn jako byli lid v Jonov dob ochotni naslouchat, i tentokrt bude lidstvo vnovat pozornost tto vzv, abychom se nakonec mohli vyhnout pedpovzenm katastrofm. Volba je na vs!

Periodick zsahy katastrof maj oistit lidstvo a pivst ho zptky k Bohu. Tyto oisty jsou dokonce daleko silnj, jestlie probhaj v e psoben Hlavnch Prorok. Podle pedpovd tito Hlavn Proroci pili, a to s oividnmi znaky Vyvolenho Proroka. Jsou to zakladatel vech hlavnch nboenstv zde na Zemi. V minulosti byli tito Proroci vyslni, aby varovali lidstvo a zrove jej opt pivedli k Bohu. Tak Proroci Muhammad a Bahaullah poslali dopisy svtovm vdcm, aby si byli vdomi, e se na Zemi nachz nov Bo Prorok. Tento dopis m rovn informovat Vs, e Bh seslal lidem novho Proroka a jeho zjeven lidstvu. Zjeven, kter prorokoval, e nakonec pijde!

Bhem minulch 12 000 let Bh seslal lidstvu Proroky a Hlavn zjeven s Konenm Plnem. Tento pln nebyl dosud nikomu odtajnn, ani Velkm Prorokm, napklad Proroku Danielovi (Daniel 12:9). Pedpov prav, e to, co nastane v soudnch dnech, bude hrozn a zoufal. Tento dopis je uren Vm, aby Vs informoval, e u se v tto posledn fzi nachzme. Existuje Logika konen lidsk historie. Ve skutenosti Historie (His Story = Jeho Historie) k tomuto zvru smovala a te nastal as, aby se lid dovdli, co to znamen. Tajemstv bylo odhaleno!

Prav zklad konenho zjeven tkv v odhalen faktu, e vechna zsadn nboenstv na Zemi maj svj ojedinl a specifick kol. Pouze tehdy, kdy se tyto ojedinl zmry uskuten a spoj, objev se cesta k Bohu a Krlovstv nebesk na Zemi. Tato cesta se nazv "Vn Bo Cesta" (Eternal Divine Path). Proto je zejm, e hlavn nboenstv na Zemi nejsou v rozporu, ale ve skutenosti se dopluj. Tajemstv tohoto Odhalen tkv prv v tomto asnm poselstv o sjednocen Boch Zjeven!

Prv dochz k Poslednmu Zjeven lidstvu a tohle Provoln je Posledn Bo vzvou pro lidstvo! Posledn Provoln je ureno vem, aby se spojili a byli sjednoceni pod praporem Bo Pravdy a Jednoty. Ve skutenosti to znamen, e je pouze Jeden Bh a vechna nboenstv pochz od Nj. Mezi nboenstvmi nen dn rozpor a pro cel lidstvo tu je pouze Jeden Bh. Nyn dochz k tomuto zsadnmu odtajnn, aby lid pochopili, e kad svtov nboenstv zapad do dokonalho du a kad lidsk bytost je jeho dleitou soust.

Ve se dje proto, aby lovk poznal, e za stvoenm vz el a skrv se v nm zpsob k naplnn cle, kterm je Vn Bo Cesta. Tm, e lid budou nsledovat Vnou Bo Cestu, vzniknou osvcen spoleenstv a tato Spoleenstv Svtla vytvo zkladnu pro Krlovstv nebesk na Zemi.

Jde o vzvu, abyste pili a spojili se se mnou (Maitreyou) jako Bom poslem s novm chpnm Boho dla. V historii Bh mnoh pedpovdl a slbil a ve splnil tak, jak uvd toto Zjeven. Tak pedpovdl pchod tohoto Zjeven v posledn fzi, aby objasnil vechen zmatek a odhalil Bo tajemstv ve Svt jako Jeho Poslednm Zjeven:

Zjeven Janovo 10:7

ve dnech, kdy zazn polnice sedmho andla, napln se Bo tajemstv, jak je Bh oznmil svm sluebnkm prorokm.

Bible z r. 1985

A je to prv Sedm Andl, kter Vs vol. Uvdomte si to a nsledujte m, nebo tomu vzdorujte a dsledky vaeho odmtnut nakonec nastanou a budou odpovdat bo pedpovdi. Pokud lovk nezareaguje na tuto vzvu, tak jak lid nenaslouchali Noemu, nen niku a osud lidstva bude zpeetn!

Bh t odhalil:

Zjeven Janovo 5:5

Ale jeden ze starc mi ekl: "Nepla. Hle, zvtz lev z pokolen Judova, potomek Davidv; on oteve tu knihu sedmkrt zapeetnou."

Bible z r. 1985

Ve skutenosti je to ten, kter rozlomil Sedm Peet, kdo Vs vol, Lev z pokolen Judova, potomek Davidv, Maitreya, ten, kter je t Sayyedem (z rodu proroka Muhammada). Mon prv te tomuto tvrzen nevte, ale tte Zjeven a vte poven, kter Vm seslal Bh, a uvte.

Proroctv hls, e po oteven Sedm Peet, kter pedstavuje toto Zjeven, nastane obdob klidu nebo ticha (aby lid mli monost na tuto vzvu odpovdt) a pot pijde den, kdy padne Velk Babyln (sobeck chovn). Zklady pro takovou situaci jsou ji nastaveny a my se k tomuto dni rychle blme. Po takovm velkm pdu nastane pedpovzen Krlovstv nebesk, k nmu se kvapn piblme. Take te se nachzme v meziobdob mezi pedpovzenm Zjevenm a pdem Velkho Babylnu. Tak jako lid z Ninive odvrtili hrozc katastrofu, tak i my meme pedpovdi zabrnit, pokud tyto Pravdy pijmeme a spojme se.

Ti, kte nevysly tuto vzvu, nemaj prvo vinit Boha za to, co se jim stane, jak to bylo v Psmu pedpovzeno. On opravdu poslal Proroka s jasnmi znamenmi a Zjevenm, jako i knihu, v n je Pravda a veden, a i Svtlo, kter pinese Mr na Zemi. Tmto dopisem, posledn vzvou vem vlivnm osobm a vekermu lidstvu, Bh vyzv vechny bytosti, aby se otoily a nsledovaly Boha (byly poktny).

Vzva pro vechny vdce: je povinnost a odpovdnost vech svtovch vdc, aby vyuili tuto posledn anci a odpovdli na posledn bo vzvu a vedli svj vlastn lid tak, jak od nich Bh oekval. Mus te reagovat a pomoci vytvoit Spoleenstv Svtla ze svho nroda a zajistit vhodn prosted pro vechny tak, aby lid mohli odpovdt na posledn Bo vzvu. Od vdce Bh d osobn odpovdnost k vytvoen: BOHO KRLOVSTV NA ZEMI.

Nam kolem nen vyhlaovat vlky a niit, ale it Mr. To lovk sm sob pin zkzu. Toto varovn nen na hrozbou. Pokud vte v Boha, tak vte, e ve vech svtovch nboenstvch najdete proroctv o tom, co se stane. Budete-li znt nae uen, zjistte, e Bh v minulosti mnoh slbil a tak splnil. Slbil t, e se i toto stane, a to se vypln!

To samo lidstvo na sebe pin zkzu. A my jsme tady, abychom uili, vedli a varovali. Proto se tohoto dopisu nebojte, nejde o to vs strait, pijmte jej jako varovan ped udlostmi, kter otesou lidstvem v samotnch zkladech, aby si uvdomilo, e to, co Bh prorokoval, stane se, a to, co jsme Vm odhalili, je pravda. Nakonec si lovk uvdom, e Bh existuje a e to je skuten On, kter je zodpovdn za veden Vesmru k jeho cli.

N vesmr vznikl s uritm zmrem a Bh ns za tmto konenm osudem povede. To On pinese lidstvu uvdomn. Pokud na tuto vzvu nedostane dnou odpov, bude trpliv ekat, a lidstvo tyto Pravdy samo zjist. Pak se vichni ti, kte zstanou, spoj a Bo vle na tto zemi zavldne tak jako v nebi!

Bh je ... Krl (Svtlo, kter ns vede)

M

Poznmka: Pro oven a podporu dkazu tohoto tvrzen Vs prosme, abyste navtvili nae webov strnky: www.maitreya.org. Najdete tam, e toto Bh prorokoval a poskytl veker dkazy. Ve skutenosti toto neme tvrdit dn lovk, pouze On, kter zatiuje vechny tyto dkazy.

Zvate dkazy a naleznte v nich Bo podporu. Bute pokorn a naleznete asnou Bo slu a vte tomu, e to, co Bh podntil, se spln. Proto bute jednm z tch astnch, kte bo vzvu pijmaj.

Pokorn Vs vyzvme k odesln tohoto dopisu vem vaim znmm, abychom tak mohli varovat co nejir obyvatelstvo na svt. Je to nae svat povinnost, nebo kad z ns je nstrojem Bom a zprostedkovatelem en Jeho Slova. Prosme Vs, pidejte i nsledujc odstavec, a budete poslat dopis druhm.

T Vs prosme, abyste tento dopis peloili do dalch jazyk, kter znte, a rozeslali jej tm lidem, kte tmto jazykem mluv. Pokud mte zjem o peklad, napite nm na: translation@maitreya.org

Webov strnky: http://www.maitreya.org

Home
Back to God Is Calling You (in other languages)

Letter to humanity and their leaders

Our website was recently redesigned and is still under construction. We apologize for any errors, broken links, or other issues you may encounter and are working hard to resolve all problems. If you would like to help, please let us know of any issues you encounter by emailing webmaster@maitreya.org.

All Thanks To God (ATTG).