GS-Anim-small
  
Teachings
 
 
Mission 1page
1111-1  1111-main1  1111-1
 
Meditate-graph
 
Goal of life is...
News Newsbrief Broadcasting Feast Downloads
Introduction
Prophecies
Literature
More Info.
Contacts
Join Us
   

Bůh Vás volá.
(Poslední volání)
2. března 2007

Tak jako prorok Noe ve své době varoval lidstvo před blížícími se povodněmi a prorok Jonáš upozorňoval obyvatele Ninive na nadcházející katastrofu, řítící se na jejich město, tak i nyní přichází varování lidstvu od proroka Božího (Maitreyi) o hrozících katastrofách, které podle předpovědi nakonec nastanou!

V době, kdy žil Noe, lidé tomuto varování nenaslouchali, proto nesli následky svého rozhodnutí.  V době Jonášova života lidé brali varování o katastrofě, která jim byla předpovězena, vážně, proto se katastrofa nestala!

Tak rozhoduje Bůh.  Bůh bezpochyby poskytuje lidstvu spoustu varování a možností, jak odvrátit hrozící katastrofy, které jsou výsledkem jejich vlastního chování (jdou-li proti zákonům vesmíru).  Nyní Bůh opět posílá tento dopis všemu lidstvu jako varování.  Je psán jak vůdcům, kteří mají možnost něco změnit, tak i těm, kteří mají zájem naslouchat a chtějí pomoci odvrátit události, které se podle předpovědi mají stát.  Doufáme, že stejně jako byli lidé v Jonášově době ochotni naslouchat, i tentokrát bude lidstvo věnovat pozornost této výzvě, abychom se nakonec mohli vyhnout předpovězeným katastrofám.  Volba je na vás!

Periodické zásahy katastrof mají očistit lidstvo a přivést ho zpátky k Bohu.  Tyto očisty jsou dokonce daleko silnější, jestliže probíhají v éře působení Hlavních Proroků.  Podle předpovědí tito Hlavní Proroci přišli, a to s očividnými znaky Vyvoleného Proroka.  Jsou to zakladatelé všech hlavních náboženství zde na Zemi.  V minulosti byli tito Proroci vysláni, aby varovali lidstvo a zároveň jej opět přivedli k Bohu.  Také Proroci Muhammad a Bahaullah poslali dopisy světovým vůdcům, aby si byli vědomi, že se na Zemi nachází nový Boží Prorok.  Tento dopis má rovněž informovat Vás, že Bůh seslal lidem nového Proroka a jeho zjevení lidstvu.  Zjevení, které prorokoval, že nakonec přijde!

Během minulých 12 000 let Bůh seslal lidstvu Proroky a Hlavní zjevení s Konečným Plánem.  Tento plán nebyl dosud nikomu odtajněn, ani Velkým Prorokům, například Proroku Danielovi (Daniel 12:9).  Předpověď praví, že to, co nastane v soudných dnech, bude hrozné a zoufalé.  Tento dopis je určen Vám, aby Vás informoval, že už se v této poslední fázi nacházíme.  Existuje Logika konečné lidské historie.  Ve skutečnosti Historie (His Story = Jeho Historie) k tomuto závěru směřovala a teď nastal čas, aby se lidé dověděli, co to znamená.  Tajemství bylo odhaleno!

Pravý základ konečného zjevení tkví v odhalení faktu, že všechna zásadní náboženství na Zemi mají svůj ojedinělý a specifický úkol.  Pouze tehdy, když se tyto ojedinělé záměry uskuteční a spojí, objeví se cesta k Bohu a Království nebeské na Zemi.  Tato cesta se nazývá "Věčná Boží Cesta" (Eternal Divine Path).  Proto je zřejmé, že hlavní náboženství na Zemi nejsou v rozporu, ale ve skutečnosti se doplňují.  Tajemství tohoto Odhalení tkví právě v tomto úžasném poselství o sjednocení Božích Zjevení!

Právě dochází k Poslednímu Zjevení lidstvu a tohle Provolání je Poslední Boží výzvou pro lidstvo!  Poslední Provolání je určeno všem, aby se spojili a byli sjednoceni pod praporem Boží Pravdy a Jednoty.  Ve skutečnosti to znamená, že je pouze Jeden Bůh a všechna náboženství pochází od Něj.  Mezi náboženstvími není žádný rozpor a pro celé lidstvo tu je pouze Jeden Bůh.  Nyní dochází k tomuto zásadnímu odtajnění, aby lidé pochopili, že každé světové náboženství zapadá do dokonalého řádu a každá lidská bytost je jeho důležitou součástí.

Vše se děje proto, aby člověk poznal, že za stvořením vězí účel a skrývá se v něm způsob k naplnění cíle, kterým je Věčná Boží Cesta.  Tím, že lidé budou následovat Věčnou Boží Cestu, vzniknou osvícená společenství a tato Společenství Světla vytvoří základnu pro Království nebeské na Zemi.

Jde o výzvu, abyste přišli a spojili se se mnou (Maitreyou) jako Božím poslem s novým chápáním Božího díla.  V historii Bůh mnohé předpověděl a slíbil a vše splnil tak, jak uvádí toto Zjevení.  Také předpověděl příchod tohoto Zjevení v poslední fázi, aby objasnil všechen zmatek a odhalil Boží tajemství ve Světě jako Jeho Posledním Zjevení:

Zjevení Janovo 10:7

ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům.

Bible z r. 1985

A je to právě Sedmý Anděl, který Vás volá.  Uvědomte si to a následujte mě, nebo tomu vzdorujte a důsledky vašeho odmítnutí nakonec nastanou a budou odpovídat boží předpovědi.  Pokud člověk nezareaguje na tuto výzvu, tak jak lidé nenaslouchali Noemu, není úniku a osud lidstva bude zpečetěn!

Bůh též odhalil:

Zjevení Janovo 5:5

Ale jeden ze starců mi řekl: "Neplač.  Hle, zvítězí lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou."

Bible z r. 1985

Ve skutečnosti je to ten, který rozlomil Sedm Pečetí, kdo Vás volá, Lev z pokolení Judova, potomek Davidův, Maitreya, ten, který je též Sayyedem (z rodu proroka Muhammada).  Možná právě teď tomuto tvrzení nevěříte, ale čtěte Zjevení a věřte pověření, které Vám seslal Bůh, a uvěříte.

Proroctví hlásá, že po otevření Sedmé Pečetě, které představuje toto Zjevení, nastane období klidu nebo ticha (aby lidé měli možnost na tuto výzvu odpovědět) a poté přijde den, kdy padne Velký Babylón (sobecké chování).  Základy pro takovou situaci jsou již nastaveny a my se k tomuto dni rychle blížíme.  Po takovém velkém pádu nastane předpovězené Království nebeské, k němuž se kvapně přiblížíme.  Takže teď se nacházíme v meziobdobí mezi předpovězeným Zjevením a pádem Velkého Babylónu.  Tak jako lidé z Ninive odvrátili hrozící katastrofu, tak i my můžeme předpovědi zabránit, pokud tyto Pravdy přijmeme a spojíme se.

Ti, kteří nevyslyší tuto výzvu, nemají právo vinit Boha za to, co se jim stane, jak to bylo v Písmu předpovězeno.  On opravdu poslal Proroka s jasnými znameními a Zjevením, jakož i knihu, v níž je Pravda a vedení, a i Světlo, které přinese Mír na Zemi.  Tímto dopisem, poslední výzvou všem vlivným osobám a veškerému lidstvu, Bůh vyzývá všechny bytosti, aby se otočily a následovaly Boha (byly pokřtěny).

Výzva pro všechny vůdce: je povinností a odpovědností všech světových vůdců, aby využili tuto poslední šanci a odpověděli na poslední boží výzvu a vedli svůj vlastní lid tak, jak od nich Bůh očekával.  Musí teď reagovat a pomoci vytvořit Společenství Světla ze svého národa a zajistit vhodné prostředí pro všechny tak, aby lidé mohli odpovědět na poslední Boží výzvu.  Od vůdce Bůh žádá osobní odpovědnost k vytvoření: BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI.

Naším úkolem není vyhlašovat války a ničit, ale šířit Mír.  To člověk sám sobě přináší zkázu.  Toto varování není naší hrozbou.  Pokud věříte v Boha, tak víte, že ve všech světových náboženstvích najdete proroctví o tom, co se stane.  Budete-li znát naše učení, zjistíte, že Bůh v minulosti mnohé slíbil a také splnil.  Slíbil též, že se i toto stane, a to se vyplní!

To samo lidstvo na sebe přináší zkázu.  A my jsme tady, abychom učili, vedli a varovali.  Proto se tohoto dopisu nebojte, nejde o to vás strašit, přijměte jej jako varovaní před událostmi, které otřesou lidstvem v samotných základech, aby si uvědomilo, že to, co Bůh prorokoval, stane se, a to, co jsme Vám odhalili, je pravda.  Nakonec si člověk uvědomí, že Bůh existuje a že to je skutečně On, který je zodpovědný za vedení Vesmíru k jeho cíli.

Náš vesmír vznikl s určitým záměrem a Bůh nás za tímto konečným osudem povede.  To On přinese lidstvu uvědomění.  Pokud na tuto výzvu nedostane žádnou odpověď, bude trpělivě čekat, až lidstvo tyto Pravdy samo zjistí.  Pak se všichni ti, kteří zůstanou, spojí a Boží vůle na této zemi zavládne tak jako v nebi!

Bůh je ... Král (Světlo, které nás vede)

M

 

Poznámka: Pro ověření a podporu důkazu tohoto tvrzení Vás prosíme, abyste navštívili naše webové stránky: www.maitreya.org.  Najdete tam, že toto Bůh prorokoval a poskytl veškeré důkazy.  Ve skutečnosti toto nemůže tvrdit žádný člověk, pouze On, který zaštiťuje všechny tyto důkazy.

Zvažte důkazy a nalezněte v nich Boží podporu.  Buďte pokorní a naleznete úžasnou Boží sílu a věřte tomu, že to, co Bůh podnítil, se splní.  Proto buďte jedním z těch šťastných, kteří boží výzvu přijímají.

Pokorně Vás vyzýváme k odeslání tohoto dopisu všem vašim známým, abychom tak mohli varovat co nejširší obyvatelstvo na světě.  Je to naše svatá povinnost, neboť každý z nás je nástrojem Božím a zprostředkovatelem šíření Jeho Slova.  Prosíme Vás, přidejte i následující odstavec, až budete posílat dopis druhým.

Též Vás prosíme, abyste tento dopis přeložili do dalších jazyků, které znáte, a rozeslali jej těm lidem, kteří tímto jazykem mluví.  Pokud máte zájem o překlad, napište nám na: translation@maitreya.org

Webové stránky: http://www.maitreya.org

  

Home
Back to God Is Calling You (in other languages)
 

   Home
  Homes
  FAQs
   Site Map
  Buy, etc.