De basis van de leer van Maitreya

Onze leer in haar meest fundamentele en vereenvoudigde vorm!


Klik op de verschillende delen van het Greatest Sign om meer te leren.

HetGreatest Sign
(Shrii Shrii Para Maha Yantra)

Het Eerste Zegel, [I-Ching (),Opwekken van de Geestelijke Krachten]: wordt genoemd het Zegel van het opwekken van de geestelijke krachten. Het heeft betrekking op alle mystieke wegen en Godsdiensten op aarde. Het omvat: Hindoesme, Boeddhisme, Kabbala, Soefisme, Christelijke Heiligen, en elk ander pad waarbij het doel is een rechtstreekse ervaring met God te hebben (Ken Uzelf om God te kennen, Wees stil en weet dat ik God ben).

I-Ching () wordt ook het Yin en Yang teken genoemd. De twee delen met verschillende kleuren (wit en blauw) zijn de twee kanten van het universum en staan bekend als positief en negatief, mannelijk en vrouwelijk, koud en warm, enz. In onze tekening van dit symbool hebben wij daarin ook een oranje/rood centrum. Het is het symbool voor het begin. De kleur oranje/rood staat voor energie, beweging, schepping, enz.

Er zijn drie I-Chings in het Beste Teken (Greatest Sign). In het midden staat het symbool voor het begin van de Verwezenlijking (Het Begin). Aan de onderkant staat het symbool voor het begin van de geestelijke reis. Dit I-Ching symbool onderaan het Beste Teken is het Eerste Zegel in het Greatest Sign. Het is het enige teken dat in een horizontale positie staat. Wanneer wij willen slapen, gaan wij liggen (worden horizontaal). De andere twee I-Chings staan in een verticale positie, hetgeen wakker /ontwaakt betekent.

Het Tweede Zegel [Ster van David, het teken van Solomon, ()Gemeenschappen van Licht]: Dit is het Tweede Zegel in het Greatest Sign. Het symboliseert de leer en de geschiedenis van de Hebreers (het Oude Testament). Het gehele thema van het Oude Testament (OT) is dat God probeert om een gemeenschap (Kinderen van Isral) te kiezen die hem accepteren als Hun God en Zijn Bevelen zal uitvoeren. Daarom is het Tweede Zegel verwant met de Gemeenschappen die zijn gebaseerd op God en het Eeuwige Goddelijke Pad volgen (het Beste Teken, of Greatest Sign).

Dus is het OT ook een deel van de zeven zegels die God aan het mensdom heeft geopenbaard. Het omvat de Kinderen van Isral en brengt het concept van de Gemeenschappen van Licht. De driehoek met de punt omhoog, is de Hirarchie van Hemel op aarde, en de driehoek met de punt naar beneden is de Geest van God die in deze Hirarchie is. Met andere woorden, het symbool betekent de Gemeenschappen van Licht (mens) reiken omhoog (driehoek met de punt omhoog) en God die neer reikt (driehoek met de punt naar beneden). Slechts dergelijke gemeenschappen die op God worden gebaseerd en het Eeuwige Goddelijke Pad volgen, zullen bloeien en helpen om het Koninkrijk van God ter wereld te brengen.

Dit is de tweede stap op Het Eeuwige Goddelijke Pad. De eerste stap is het Wekken van de Geestelijke Krachten.

Het Derde Zegel [Kruis (), Opoffering, niet egocentrisch zijn]: Dit is het Derde Symbool in het Beste Teken of Greatest Sign. Het is het symbool voor Opoffering (niet egocentrisch zijn). Na het Wekken van de geestelijke krachten (Eerste Zegel), het dirigeren van onze energie naar de opbouw van de Gemeenschappen van Licht (Tweede Zegel), zullen wij ons realiseren dat een sterke Godvruchtige gemeenschap slechts mogelijk is als mensen bereid zijn om meer aan de Gemeenschap te geven dan zij nemen. Wij moeten leren om voor de Gemeenschap te offeren, om de Gemeenschappen van Licht te kunnen creren.

Als iedereen egostisch is en meer wil nemen dan zij of hij geeft, dan zullen die gemeenschap en maatschappij worden vernietigd. Maar als mensen hun deel doen en de gemeenschap helpen, zullen ze bloeien. Natuurlijk heeft elk individu een verschillende capaciteit voor offers. Dit is het bericht van het Derde Zegel, om alles te offeren om de wens van God voor Gemeenschappen van Licht tot stand te brengen. Dat is wat Christus deed. Hij offerde Zichzelf op voor Zijn Ideaal.

Met dit Zegel zijn de drie eerste zegels in het Greatest Sign verenigd. Dit is namelijk het Mystieke Pad (Hindoes, Boeddhisten, enz.), Hebreers (Joden) en Christenen.

Het Vierde Zegel [Wassende Maan (), Zich Overgeven en Gehoorzaamheid]: Dit is het Vierde Symbool in the Greatest Sign, het Beste Teken. Het is het symbool voor Je Overgeven en Gehoorzaamheid aan God.

Nadat wij gedurende een tijdje offeren en proberen om de Gemeenschappen van Licht te creren, kan het zijn dat wij daar niet in slagen. Wij kunnen veel inspanning gedaan hebben en toch is er niets gebeurd. Wij zien geen resultaat. Wij zullen gefrustreerd en/of depressief worden. Of wij kunnen slagen en van mening zijn dat wij heel goed zijn en dat wij fantastisch werk hebben gedaan. Dat kan een groot ego stimuleren. Deze stap is gecreerd opdat wij twee mislukkingen (f depressief f egostisch worden) te boven komen.

De reden voor n van beiden mislukkingen (f depressief f egostisch worden) is dat wij aan het resultaat van onze acties zijn verbonden. Dus wanneer het resultaat niet is zoals wij hadden verwacht, worden wij gedeprimeerd, ontmoedigd en ongelukkig. Als het resultaat goed is, krijgen wij een groot ego, dit is de reden dat de mens zich zo ver van God voelt. Zo verliezen wij de Gunst. Als wij echter het resultaat aan God overgeven, dan zullen wij op geen van beide manieren worden benvloed door het resultaat. Ons overgeven betekent dus dat wij proberen om Zijn Wil te doen, het Eeuwige Goddelijke Pad volgen, maar wij laten het Resultaat over aan God.

Groter dan Je Overgeven is Gehoorzaamheid aan God. Gehoorzaam zijn betekent dat God het werk via ons laat doen. Wij zijn een instrument voor Zijn Goddelijke Acties. Bij het Ons Overgeven is er toch nog een ego dat het Resultaat aan God Overgeeft. In Gehoorzamen is Hij de Dader. Er is geen "ik " in kwestie -- geen ik , geen ego. Hij is de Dader, en dus is het Resultaat eveneens van Hem.

Dus in het Eeuwige Goddelijke Pad, mediteren wij en proberen wij onze geestelijke krachten (Eerste Zegel) te wekken. Wij leiden de energien van onze opgewekte geestelijke krachten naar de oprichting van de Gemeenschappen van Licht (Tweede Zegel). Wij offeren voor de gemeenschap en proberen niet egocentrisch en egostisch te zijn (het Derde Zegel). En onze Overgave en Onderwerping zijn aan God (Vierde Zegel).

In dit Zegel zien wij ook het symbool van I-Ching. Dit I-Ching symbool staat echter niet meer in de horizontale positie. In deze fase wordt de menselijke geest volledig gewekt. Onze overgave en onderwerping aan de wil van God zijn de hoogste geestelijke realisatie. Indit symbool zien wij ook een vijfpuntige ster. Het is het symbool voor de mens die God bereikt (in gebed). Het zelfde symbool ondersteboven is het symbool voor Duivel (mens die naar aarde, externe wereld reikt). Met de vijfpuntige ster worden alle mystieke wegen, Hebreers (Joden), Christendom en Islam verklaard! Zij zijn elk een deel van het Eeuwige Goddelijke Pad.

Het Vijfde Zegel [de negen-Bewapende Ster (), Universalisme]: Dit is het Vijfde Zegel in het Greatest Sign. Het is het symbool van Universalisme, Alzijdigheid. Zonder de realisatie dat God alles is en Hij de hele wereld is, zullen wij een bekrompen kijk op het Universum hebben. Wij kunnen (en zullen waarschijnlijk) worden verbonden aan een klein deel ervan. Wij kunnen dan slechts voor de verbetering van onze eigen gemeenschap werken, godsdienst, ras, enz. Het Universalisme, de Alzijdigheid, is de vijfde stap in het Eeuwige Goddelijke Pad. Het verbrijzelt alle kleingeestigheid van ons verstand. Het breidt het Bewustzijn uit om alles als deel van God te omvatten. Het is het symbool van het Baha'i Geloof.

Dus de Eerste stap (Zegel) is het wekken van de Geestelijke Krachten. De Tweede stap (Zegel) is de vorming van de Gemeenschappen van Licht. De Derde stap (Zegel) is Opoffering en niet egocentrisch zijn. De Vierde stap (Zegel) is onze Overgave en Onderwerping aan God. En de Vijfde stap (Zegel) is Alzijdigheid/Universalisme, realiseren dat God Alles is. Wie n deel van het Heelal van een ander scheidt en/of n deel van het Heelal boven de andere delen verkiest, drukt niet de Geest van God uit (die Alles, onafscheidelijk is).

Het Zesde Zegel [De Gekozene()]: Dit is het Zesde Zegel in het Greatest Sign. Nadat een persoon door de eerste vijf Zegels gaat, wordt hij/zij n van de Gekozenen (Kind van Licht). De Gekozenen zijn zij die Mediteren en hun Geestelijke Krachten wekken (het Eerste Zegel). Zij leiden hun energie naar de Oprichting van de Gemeenschappen Van Licht (het Tweede Zegel). Zij zullen Offeren (het Derde Zegel) aan dit doel (oprichting van Gemeenschappen van Licht), en zich Overgeven en Onderwerpenaan God (het Vierde Zegel). Zij zullen Alzijdigen worden (het Vijfde Zegel).

Zulke mensen zijn echt vrij van alle ondeugden en zijn Geestelijk Geavanceerd. Zij hebben hun Geestelijke Krachten gewekt (proberen dit tenminste). Zij ijveren voor een betere maatschappij (Gemeenschappen Van Licht). Zij zijn bereid om alles voor dit ideaal te Offeren, en hebben zich Overgegeven, zijn Onderdanig aan God (vrij van ego). Zij zijn Alzijdigen (vrij van vooroordelen). Zulke mensen zijn diegenen die God roept als Mijn Gekozenen, de Kinderen van Isral (de Kinderen van Licht). Dit zijn degenen die Zijn Koninkrijk ter wereld zullen brengen.

Het Zevende Zegel [Zuiver Bewustzijn ()]: Dit is het Zevende Zegel, Het Doel. Het is het Symbool voor Zuiver Bewustzijn (En Zijn Met God, Goddelijk Zijn). Dit is niet haalbaar door middel van Mystieke Wegen en oefeningen (Meditatie, gezang, enz.) alleen. Het is haalbaar door het Eeuwige Goddelijke Pad te volgen. Door de Gemeenschappen Van Licht te Creren kunnen wij een omgeving tot stand brengen waarin vele mensen deze staat op de snelste manier kunnen bereiken.

Het zijn de Gekozenen die de vorming van de Gemeenschappen Van Licht mogelijk zullen maken. Zij zullen onvermoeibaar naar dit Doel streven. De vorming van de Gemeenschappen Van Licht is de Basis voor Zijn Koninkrijk Op Aarde. Het is in een dergelijke omgeving (Koninkrijk Van de Hemel Op Aarde) dat de Redding van de mens zal worden versneld en velen Zuiver Bewustzijn zullen bereiken, het Doel van het Leven. Dit is het symbool voor de Opdracht Van Maitreya, het Eeuwige Goddelijke Pad.

Het hele Beste Teken/Greatest Sign openbaart het Zevende Zegel dat zo vaak in de Bijbel wordt genoemd. Ons Geschrift: Het Heiligste van het Heiligste (THOTH), Het Laatste Testament, is gebaseerd op het Greatest Sign. Het is het Boek dat in De Openbaring (hoofdstuk 5) wordt bedoeld en dat met de Zeven Zegels wordt Verzegeld!

Zoals u kunt zien, zijn het Zevende Zegel en het Zegel in het midden van het Greatest Sign het zelfde. Het Zevende Zegel is in het Beeld van het Symbool in het Midden geplaatst. Het Symbool in het Midden is het Symbool voor God (in het Centrum van het Heelal). De mens is gecreerd naar de Gelijkenis van God. Het is in het Zevende Zegel (die Staat) dat wij opnieuw Gelijk zijn met Hem, En.

Daarom verklaart het Greatest Sign niet alleen een Weg naar Zuiver Bewustzijn (Redding), het Verenigt ook alle Godsdiensten op aarde. Het verklaart hoe God elk deel van het Eeuwige Goddelijke Pad naar het mensdom als n Grote Godsdienst op aarde zond. Nu openbaart Hij het gehele pad. Hiermee zijn alle Godsdiensten van de aarde verenigd (alle Godsdiensten werden gezonden door N GOD). Hij toont ook de snelste weg naar Redding (Eeuwige Goddelijke Pad).

Dit is de Openbaring tijdens welke alle Profeten hoopten te leven als deze aan de mensheid werd Bekend Gemaakt. Wij zouden ons inderdaad moeten Verheugen en God Dankbaar moeten zijn dat we leven en Dit hebben Ontvangen Van de Hoogste.

Lotustica: Het teken waar velen misschien een slechte/verkeerde bijbetekenis aan geven. De meeste mensen kennen dit symbool, of iets gelijkend op dit, als het hakenkruis. Wij hebben enige vragen over dit teken ontvangen. Aangezien de naam hakenkruis is gebruikt voor iets kwaads, noemen wij dit teken Lotustica (aangezien het in het midden van een Opengaande Lotusbloem staat).

Om de ware betekenis van het hakenkruis te kennen kunt U het boek: The Swastika, The Earliest Symbol, and Its Migrations; With Observations On The Migration Of Certain Industries In Prehistoric Times (Het Hakenkruis, het Vroegste Symbool en Zijn Omzwervingen; Met Observaties Van De Omzwervingen Van Bepaalde Materialen In Voorhistorische Tijden): lezen. Thomas Wilson, Curator, Ministerie van Voorhistorische Antropologie, Smithsonian Instituut, het Nationale Museum van de V.S., Washington: Overheidsdrukkerij 1896. Of lees Boeddhistisch, Hindoestisch, Amerikaans-Indiaans materiaal en/of materiaal geschreven vr W.O. II, of doe zoek naar hakenkruis op Internet! U kunt het boek Hakenkruis ook online lezen, The Book Swastika, dat de digitaal weergegeven versie van het hierboven vermelde boek is.

In elk geval heeft ons gebruik van dit symbool niets met Nazis en hun ideologie van doen. Wij geloven namelijk dat God alles is en U kan geen enkel deel van Hem/Haar/Het scheiden van een ander deel. Dus geen racisme en/of scheiding tussen mensen is mogelijk. Het enige dat wij haten is Ego (Onwetendheid)!

Naar ons Heilige Boek en onze diepteleringen!

Maitreyas Derde en Laatste Verklaring

Profetien die Maitreya vervult! Maitreya's Genealogie (Hij is de Leeuw van de Stam van Juda, en een Sayyed!)

(Informatie in het Engels)Meditate On The Greatest Sign (The lake effect)!
Meditate On The Greatest Sign (The lake effect smaller; fits into your screen)!
Meditate On The Greatest Sign (Dripping waters)!
Meditate On The Greatest Sign (Zoom in and out)!
Meditate On The Greatest Sign (Play The Greatest Sign Puzzle)!
Meditate On The Greatest Sign (As a window in a snowy day)!
Meditate On The Greatest Sign (Celebrating The Greatest Sign)!


Letter to humanity and their leaders

Our website was recently redesigned and is still under construction. We apologize for any errors, broken links, or other issues you may encounter and are working hard to resolve all problems. If you would like to help, please let us know of any issues you encounter by emailing webmaster@maitreya.org.

All Thanks To God (ATTG).