GS-Anim-small
  
Teachings
 
 
Mission 1page
1111-1  1111-main1  1111-1
 
Meditate-graph
 
Goal of life is...
News Newsbrief Broadcasting Feast Downloads
Introduction
Prophecies
Literature
More Info.
Contacts
Join Us
   

Gud Kaller Deg
(Det Siste Kall)
2. Mars, 2007

I likhet med profeten Noah som i sin tid advarte mennesker mot den kommende oversvømmelse, og profeten Jonas advarte innbyggere i Ninive om den kommende katastrofen i deres by, er dette en advarsel fra Guds Profet (Maitreya) til menneskeheten om de uunngåelige katastrofene som er forutsagt å inntreffe ved sluttiden!

I Noahs tid hørte ikke menneskene på profetens advarsel, og de følte konsekvensene av sin beslutning.  I Jonas' tid hørte menneskene på advarselen, og gjorde at katastrofene som ble forutsagt å komme til dem ble stoppet!

Dette er Guds vei.  Det er sikkert at Han gir menneskeheten rikelig med advarsler og muligheter til å unngå katastrofer som er på vei, som er resultat av deres egne handlinger (som motsetter seg universets Lover).  Igjen sender Gud dette brevet til dere (menneskeheten) som en advarsel for vår tid.  Det er skrevet til ledere, de som kan utgjøre en forskjell, eller enhver som er interessert i å ense og hjelpe til å unngå de begivenhetene som er sagt å komme.  Vi håper, slik mennesker i Jonas' tid hørte på Profeten, at menneskeheten også denne gangen vil ense Kallet, og på denne måten unngå de profeterte katastrofene ved denne sluttiden.  Valget er deres!

Disse perioder med katastrofer er til for å rense menneskeheten og veilede dem til stien mot Gud.  Disse perioder med renselse er enda mer intense i tiden når De Store Profetene er manifestert.  De store Profetene er profetert å komme, og de kommer med klare tegn som den Utvalgte Profet.  De er grunnleggere av de de store verdensreligioner.  I fortiden har disse Profetene kommet med advarsler til menneskeheten og invitert den til å komme tilbake til Gud.  Profeten Muhammed og Bahaullah sendte brev til daværende verdensledere for å gjøre dem bevisst tilstedeværelsen av en ny Guds Profet på jorden.  Dette brevet skal også oplyse dere om at Gud har sent en ny Profet og Åpenbaring til menneskeheten, en Åenbaring som Han Lovet (Profeterte) skulle komme ved sluttiden!

De siste 12 000 år har Gud sendt Profetene og de Store Åpenbaringene til menneskeheten med en tydelig Plan, en Plan som tidligere har vært holdt skjult fra alle, selv fra de Store Profetene som Profet Daniel (Daniel 12:9).  Det som vil skje når sluttiden kommer har vært beskrevet som noe horribelt og fryktinngytende.  Dette brevet er ment å opplyse dere om at vi er i denne Sluttfasen (sluttiden).  Det er klar Logikk bak menneskehistorien.  Historien (Hans Fortelling – His Story) har faktisk blitt ledet fem til dette punkt, og nå er det tid for menneskeheten å forstå hva det er.  Mysteriet har nå blitt avslørt!

Selve grunnlaget for denne endelige Åpenbaringen gjør det tydelig at hver religion på jorden har en spesifikk beskjed.  Kun når disse separate beskjeder er forstått og satt sammen, vil veien til Gud og Riket på jorden være åpenbart.  Denne veien kalles 'Evig Guddommelig Sti'.  Dermed er det ikke bare slik at verdensreligionene ikke gjensidig selvmotsigende, men tvertimot gjensidig komplementerende.  Mirakelet med denne Åpenbaringen er dette utrolige budskapet om foreningen av Guds Åpenbaringer.

Dette er den Siste Åpenbaringen til mennesket, dermed er dette Kallet det Siste Kall fra Gud til menneskeheten!  Dette Siste Kall er til alle om å komme sammen og være Forent under Hans Fane av Sannhet og Enhet: At det virkelig kun finnes Én Gud og at alle religioner har kommet fra Ham.  Der er ingen skille mellom religioner, og det er kun Én Gud for hele menneskeheten.  Forståelsen om hvordan hver religion er blitt åpenbart i perfekt rekefølge, og hvordan hver av disse har en viktig del (Budskap) til menneskeheten, er nå åpenbart til mennesket.

Alle de er gjort slik at man skal vite at det fins en hensikt med skapelsen og at veien mot fullbyrdelse av denne hensikten er den Evige Guddommelige Sti.  Ved å følge den Evige Guddommelige Sti, kan Fellesskap av Lys bli skapt, og det er Fellesskapene av Lys som utgjør fundamentet for Guds Rike på Jorden.

Dette er et Kall til deg for å komme og bli med meg (Maitreya) som Guds budbringer med en ny forståelse av Guds Verk.  Gud ar Forutsagt og Lovet mange ting gjennom hele historien, og Han har Oppfylt dem, slik det er forklart i denne Åpenbaringen.  Han har også profetert ankomst til denne Åpenbaringen ved Endetiden, som vil renske all forvirring og åpenbare Guds Mysterium, som Hans Siste Åpenbaring:

Åpenbaring 10:7

Men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.

Bibelen

Det er i sannhet den Syvende Engel som kaller deg.  Innse det og bli med meg, eller motstå det og konsekvensene for motstand vil være slik Gud har forutsagt skal komme ved Endetiden.  Dersom mennesket ikke svarer på dette Kallet, på samme måte som de ikke hørt på Noah, er det ingen utvei og menneskeskjebnen har allerede blitt bestemt!

Gud har også åpenbart:

Åpenbaring 5:5

Og en av de eldste sier til meg: «Gråt ikke! Se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de syv segl på den.»

Bibelen

Det er sannelig Åpenbareren av de Syv Segl som kaller deg, Løven av Juda Stamme, Davids Rotskudd, Maitreya, som også er en Sayyed (av profeten Muhammeds ætt).  Kan hende du ikke tror på disse påstandene, men les Åpenbaringen og Referansene som Gud har forsynt oss med, og du skal tro.

Det har vært forutsagt at etter at de Syv Segl er blitt brutt, som denne Åpenbaringen gjør, det vil være en periode med stillhet og opphold (en mulighet til menneskeheten til å besvare dette kallet), og da kommer dagen når Babylon Den store (egoistisk væremåte) vill gå under.  Grunnarbeidet for at dette skal skje er satt opp, og vi nærmer oss fort den dagen.  Det er etter dette store fallet at Guds Rike er sagt å ville komme, og vil derfor bli akselerert.  So vi er imellom perioden når denne Åpenbaringen har vært profetert skulle komme og Babylon Den Store sin undergang.  På linje med Nineveh sitt folk som klarte å unngå katastrofer, kan vi også unngå disse profetiene dersom vi ser disse Sannhetene og kommer sammen.

De som ikke vil besvare dette Kall, har ingen rett til å beskylde Gud for det som venter dem, slik det er forutsagt i Skriftene.  Han har sannelig sendt en profet med tydelige Tegn og Åpenbaring, en Bok fylt med Sannhet og Veiledning, Lyset som vil bringe Fred på jorden.  Med dette brevet, 'Det Siste Kall', er nå gitt til alle innflytelsesrike personer og menneskeheten forøvrig, der de blir bedt om snu seg om og Se Gud (Bli Døpt).

Med dette Kall til alle ledere: Det er en plikt og et ansvar til alle ledere på jorden om å benuytte seg av denne siste muligheten til å respondere til dette Kallet og veilede sine folk slik Gud ville at de skulle gjøre.  De må handle nå, bistå opprettelsen av Fellesskap av Lys over hele sin nasjon, og skapelsen av passende omgivelser for allmennheten, der de (menneskene) kan, i sin tur, besvare Guds siste Kall.  Som en leder er dette ansvaret Gud pålegger deg: Å Skape GUDS RIKE PÅ JORDEN!

Vårt arbeid er ikke å bringe krig og ødeleggelse, men Fred.  Det er menn som vil bringe disse ødeleggelsene oppå seg selv.  Denne advarselen er ingen trussel fra vår side.  Dersom du tror på Gud, innser du at Han har allerede har profetert i alle sine Store Religioner at disse begivenhetene skal finne sted.  Leser du vår lære, vil du se at Gud har lovet mange ting i fortiden og har i etterkant oppfylt dem.  Han har også lovet that dete vil komme, og slik skal det være!

Det er menneskeheten som skal bringe ødeleggelsene til seg selv.  Vi er her for å Lære, Veilede og Advare.  Derfor, vær ikke redd for dette brevet som en trussel for noen men heller en advarsel om begivenheter som vil ryste ved kjernen til menneskeheten, og få dem til å forstå at Gud har forutsagt at disse ting skal bli virkeliggjort , og at det vi har Åpenbart er Sannheten.  Først da vil man, etterhvert, forstå at det fins en Gud, og at Han sannelig er i kontroll og veileder universet mot dets mål.

Dette universet er blitt skapt for et bestemt formål, og Gud vil Veilede det til dets Endelige Skjebne.  Han er Den Ene som vil bringe denne bevisstheten til mennesket.  Dersom dette Kallet ikke blir besvart, vil vi vente tålmodig til menneskeheten innser disse Sannheter.  Da vil de som blir igjen finne sammen, og Guds Vilje skal skje på jorden som i Himmelen!

Gud Er ... Kongen (Det Ledende Lys)

M

 

PS!  Vi har listet opp linker til referansene og bevis som støtter denne hevdelsen.  Man vil finne ut at Gud har forutsagt og gitt oss alle bevis som støtter dette.  Sannelig er det ingen menneske som kan hevde dette, foruten den Ene som blir støttet opp med alt dette beviset.

Vurdér bevisene og forstå Guds støtte.  La oss være Ydmyke og innse Guds enestående Makt, og vite at det Han har satt igang, vil lykkes.  Derfor, vær en av de Suksessrike og ta imot dette Kallet.

Hjemmeside: http://www.maitreya.org

THOTH: Den Helligste Av De Hellige, Det Siste Testamentet (The Holiest Of The Holies (THOTH), The Last Testament).  Vår Skrift, boken som har brutt de Syv Segl og som forener alle religioner: http://www.maitreya.org/english/THOTH.htm

Oppfylte Profetier: Alle Profetier er Oppfylt: http://www.maitreya.org/english/PROPHECY.HTM

Genealogien: Til kong David og Profeten Muhammad (og dermed Løven av Juda Stamme, som kristne og jøder venter på, og en Sayyed som muslimer venter på): http://www.maitreya.org/english/genealogy.htm

Genetisk sammensetting: Beslektet med den hebraiske rase og mange andre nasjoner verden rundt: http://www.maitreya.org/english/Genealogy/Genetic Test results/genetic_test_results.htm

  

Vi ber ydmykt at du sender dette brevet til alle og enhver som du kjenner, slik at vi kan nå ut med dette varselet til størst mulig publikum. Dette er vår hellige plikt da hver av oss er et instrument for Gud og en agent for å spre Hans Ord. Vær snill og ta med dette avsnittet når du sender brevet til andre.

  

Les/hør på en Satsang (Tale) relatert til dette brevet, som er gitt av Maitreya den 03.03.2007

  

Home
Back to God Is Calling You (in other languages)
 

   Home
  Homes
  FAQs
   Site Map
  Buy, etc.